TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH; PHÁT HUY MẠNH MẼ NGUỒN LỰC TRÍ TUỆ; ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, ĐỘT PHÁ TRONG THAM MƯU VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, GÓP PHẦN XÂY DỰNG THỪA THIÊN HUẾ PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG, TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Đăng nhập hệ thống
Kiểu đăng nhập:
Người dùng:
Mật khẩu:
Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 7.456.210
Truy câp hiện tại 419
Đảng uỷ Khối tham dự điểm cầu Hội nghị trực tuyến học tập Chuyên đề toàn khoá - chuyên đề năm 2021 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức
Ngày cập nhật 12/06/2021

Nối tiếp chương trình sáng ngày 12/6/2021, chiều 12/6/2021 Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tham dự điểm cầu Hội nghị trực tuyến do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và nghiên cứu, học tập, chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đảng bộ Khối.

Trong phần nhiệm vụ giải pháp thực hiện, Kết luận nêu rõ: “Để việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian tới đạt hiệu quả thiết thực, cần phải quán triệt, tập trung làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đây là các nhiệm vụ trọng tâm, phương hướng cơ bản trong thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị. 
Nội dung, nhiệm vụ học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cần quan tâm đến các điểm chính sau:
Một là, quán triệt và tạo được sự thống nhất trong nhận thức về tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng. Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh cần phải kết hợp chặt chẽ lý luận với thực tiễn, tăng cường tổng kết thực tiễn, cùng với nghiên cứu lý luận để tiếp tục phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng hệ tưởng lý luận về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, định hướng lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Thứ hai, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần thiết phải thấy rõ sự thống nhất hữu cơ của ba bộ phận cấu thành này trong toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh, học tập Bác cần có nội dung toàn diện, đồng bộ, cả tư tưởng, đạo đức, phong cách. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là để xây dựng, rèn luyện lý tưởng, đạo đức, lối sống, nên không phải chỉ một lần, một lúc, trong một công việc, mà phải thường xuyên liên tục, lâu dài, tự giác, trong công việc hàng ngày, để “lòng ta trong sáng hơn” như nhà thơ Tố Hữu đã viết.
Thứ ba, trong học tập, cần nắm vững nội dung và hiểu rõ những giá trị, ý nghĩa thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho hành động của Đảng, của cách mạng Việt Nam được cụ thể hóa trong mỗi giai đoạn cách mạng, đồng thời là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy nội lực, hình thành và nuôi dưỡng ý chí, khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, sánh vai với cường quốc năm châu. Cũng như trong thực tiễn lịch sử các giai đoạn trước, hiện nay tư tưởng Hồ Chí Minh là sức mạnh tinh thần to lớn, giúp chúng ta vượt qua khó khăn, thử thách hoàn thành mục tiêu “kép”: phòng chống dịch bệnh COVID-19 và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Thứ tư, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có tư tưởng về xây dựng Đảng cách mạng chân chính, tư tưởng tất cả vì nhân dân của Hồ Chí Minh. Học và làm theo Bác không chỉ để mỗi đảng viên xứng đáng với vai trò, sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam và sự tin cậy của nhân dân, mà qua đó, góp phần xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ hơn nữa giữa Đảng với dân, để Đảng xứng đáng “là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân” như lời căn dặn trong bản Di chúc bất hủ của Bác.
Ban Tuyên giáo ĐUK
Các tin khác
Xem tin theo ngày