TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH; PHÁT HUY MẠNH MẼ NGUỒN LỰC TRÍ TUỆ; ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, ĐỘT PHÁ TRONG THAM MƯU VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, GÓP PHẦN XÂY DỰNG THỪA THIÊN HUẾ PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG, TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bầu những đại biểu hết lòng vì khát vọng phát triển đất nước, hạnh phúc nhân dân
Ngày cập nhật 21/05/2021

Đảng lãnh đạo là yêu cầu tất yếu đối với quá trình chuẩn bị bầu cử, bầu cử và sau bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. 

Đảng lãnh đạo

Đảng lãnh đạo là yêu cầu tất yếu đối với quá trình chuẩn bị bầu cử, bầu cử và sau bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. Đảng ban hành các quy định về quy trình, cách thức bầu cử, cơ cấu, số lượng đại biểu; quy định về tiêu chuẩn đại biểu; lựa chọn những đại biểu ưu tú giới thiệu ứng cử… Từ ngày 8-6-2020, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 174-TB/TW về “Phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”. Kết luận số 174-TB/TW đưa ra các tiêu chuẩn về nhân sự đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương và địa phương, nhân sự đại biểu HĐND chuyên trách ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã. Ngày 20-6-2020, Bộ Chính trị tiếp tục ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW “về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026”. Chỉ thị nhấn mạnh 7 nội dung cần tập trung lãnh đạo là công tác nhân sự, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn bầu cử, công tác bảo đảm an ninh, an toàn, công tác tuyên truyền… Trên tinh thần quán triệt Kết luận số 174-TB/TW và Chỉ thị số 45-CT/TW, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW, ngày 20-1-2021, về “Công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”; Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW, ngày 2-12-2020 “Về việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp”; Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW, ngày 22-1-2021 về “Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026”. Các tỉnh ủy, thành ủy thành lập ban chỉ đạo lãnh đạo công tác chuẩn bị bầu cử và bầu cử. Công tác xây dựng văn bản pháp luật về bầu cử rất kịp thời, được cập nhật, bổ sung, hoàn thiện theo hướng phát huy dân chủ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong suốt quá trình chuẩn bị bầu cử, bầu cử và sau bầu cử, đặc biệt là mở rộng quyền giám sát công tác bầu cử, bỏ phiếu của nhân dân. Đồng thời sát với tình hình thực tế và những vấn đề mới phát