TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH; PHÁT HUY MẠNH MẼ NGUỒN LỰC TRÍ TUỆ; ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, ĐỘT PHÁ TRONG THAM MƯU VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, GÓP PHẦN XÂY DỰNG THỪA THIÊN HUẾ PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG, TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Tuyên truyền kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018) và mừng Xuân Mậu Tuất
Ngày cập nhật 12/01/2018

Nhằm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 29/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018; thiết thực chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Mậu Tuất, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 34-HD/BTGTU, ngày 10/01/2018 với các nội dung và khẩu hiệu tuyên truyền như sau:

I. Nội dung:
1. Tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế; làm rõ những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong suốt 88 năm qua, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Những bài học kinh nghiệm của Đảng trong lãnh đạo công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ quê hương, đất nước, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.
2. Tuyên truyền những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đồng thời tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị; chú trọng tuyên truyền những tập thể và cá nhân tiêu biểu.  
3. Việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ"; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; phát hiện, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiêu biểu, những kinh nghiệm hay trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. 
4. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017;  Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 05/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 29/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018; Chỉ thị số 51/CT-UBND, ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh về việc "Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh"; nhân rộng kết quả thi đua yêu nước trong toàn tỉnh.
5. Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động kỷ niệm: 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968; 77 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng (28/1), 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2), mừng Xuân Mậu Tuất, mừng đất nước đổi mới và triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị. 
6. Tuyên truyền, giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác“Đền ơn đáp nghĩa”, tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của nhân dân, của cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, người có công với Đảng, với cách mạng. 
7. Đấu tranh, phê phán tư tưởng lệch lạc, mơ hồ, phai nhạt lý tưởng, suy thoái phẩm chất đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng; các thông tin, quan điểm sai trái của các phần tử cơ hội chính trị, các thế lực thù địch; bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
 
II. Khẩu hiệu tuyên truyền:
1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Mậu Tuất!
2. Nhiệt liệt chào mừng 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018)!
3. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam!
4. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam!
5. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018!
6. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
7. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
8. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
9. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
 
 (Vui lòng tải tệp đính kèm để xem toàn văn Hướng dẫn 34-HD/BTGTU)
 
Tập tin đính kèm:
BTG ĐUK
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đăng nhập hệ thống
Kiểu đăng nhập:
Người dùng:
Mật khẩu:
Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 7.073.500
Truy câp hiện tại 381