TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH; PHÁT HUY MẠNH MẼ NGUỒN LỰC TRÍ TUỆ; ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, ĐỘT PHÁ TRONG THAM MƯU VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, GÓP PHẦN XÂY DỰNG THỪA THIÊN HUẾ PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG, TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Đăng nhập hệ thống
Người dùng:
Mật khẩu:
Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 8.245.073
Truy câp hiện tại 57
Cán bộ, đảng viên phải xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân
Ngày cập nhật 28/03/2019

Theo quy định của Ban Tổ chức Trung ương, hiện nay mỗi cán bộ, đảng viên phải xây dựng cam kết, chương trình hành động, kế hoạch tu dưỡng hằng năm theo quy định tại các văn bản: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 22-3-2016 của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư khóa XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Để thuận tiện trong việc thực hiện, tránh tình trạng mỗi cán bộ, đảng viên phải xây dựng nhiều bản cam kết, được sự đồng ý của Thường trực Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn như sau: Hằng năm, mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng 1 bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân về các nội dung nêu trên. Căn cứ văn bản cam kết của cán bộ, đảng viên, các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi cán bộ, đảng viên sinh hoạt và công tác thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát thực hiện cam kết và làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

Đề nghị cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng triển khai việc viết Cam kết (Kế hoạch cá nhân thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2019) sau học tập. Các đơn vị có thể sử dụng Bản cam kết (theo mẫu ở tệp đính kèm) hoặc tự viết đăng ký, cam kết theo suy nghĩ của mỗi cá nhân gửi về cho chi bộ nơi mình đang công tác và sinh hoạt. Riêng các đồng chí cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Khối gửi thêm bản sao về BTG ĐUK sau 15 ngày học tập chuyên đề 2019, để theo dõi.

Tập tin đính kèm:
BTG ĐUK
Các tin khác
Xem tin theo ngày