TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH; PHÁT HUY MẠNH MẼ NGUỒN LỰC TRÍ TUỆ; ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, ĐỘT PHÁ TRONG THAM MƯU VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, GÓP PHẦN XÂY DỰNG THỪA THIÊN HUẾ PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG, TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Kỷ niệm 90 năm Ngày Xô Viết - Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2020)
Ngày cập nhật 09/09/2020

Nhằm tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức về tầm vóc và ý nghĩa lịch sử của phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh; khẳng định vai trò, sứ mệnh to lớn của Đảng cũng như đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân đối với cách mạng Đông Dương; qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường dân tộc; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong toàn tỉnh ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.  

BBT xin đăng toàn văn Đề cương tuyền truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày Xô Viết - Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2020), ban hành kèm theo Hướng dẫn số 96-HD/BTGTU, ngày 28/8/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đề nghị cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng khai thác, sử dụng để triển khai công tác tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên.

(Vui lòng tải tệp đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đăng nhập hệ thống
Kiểu đăng nhập:
Người dùng:
Mật khẩu:
Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 8.020.276
Truy câp hiện tại 115